• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/11/2021
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

 

Xem chi tiết tại file đính kèm: