• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/11/2021
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 36/2021/QH15 Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

 

Xem chi tiết tại file đính kèm: