• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/11/2021
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: