• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/12/2021
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2021
Nghị quyết số 431/NQ-UBTVQH15 về phê chuẩn Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
 
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: