• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/01/2022
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2022
Nghị quyết số 14/2022/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022  
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: