• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/01/2022
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2022
Nghị quyết số 465/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: