• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/02/2022
  • Ngày có hiệu lực: 23/02/2022
Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH15 về Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: