• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/05/2022
  • Ngày có hiệu lực: 06/05/2022
Nghị quyết số: 19/2022/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022                                
 
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: