• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/06/2022

Nghị quyết số 61/2022/QH15 về Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

 

Nội dung chi tiết xemxem tại file đính kèm: