• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/06/2022
  • Ngày có hiệu lực: 24/06/2022

Nghị quyết số 53/2022/QH15 về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: