Loại văn bản: Chỉ thị có : 1104 văn bản

Chỉ thị 31/CT-TTg

Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

Ngày ban hành: 02/11/2016

Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị 01/CT-TTg

Chỉ thị về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

Ngày ban hành: 09/01/2012

Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị 02/2010/CT-CA

Chỉ thị về công tác thi đua - khen thưởng năm 2010

Ngày ban hành: 15/03/2010

Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị 01/2010/CT-TANDTC

Chỉ thị về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân

Ngày ban hành: 15/03/2010

Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị 01/CT-NHNN

Chỉ thị về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của tổ chức tín dụng

Ngày ban hành: 22/05/2009

Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị 36/2008/CT-TTg

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày ban hành: 31/12/2008

Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị 1940/CT-TTg

Chỉ thị về nhà, đất liên quan đến tôn giáo

Ngày ban hành: 31/12/2008

Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị 06/2008/CT-NHNN

Chỉ thị về thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Ngày ban hành: 31/12/2008

Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT

Chỉ thị về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước

Ngày ban hành: 30/12/2008

Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị 18/2008/CT-BCT

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Ngày ban hành: 24/12/2008

Ngày có hiệu lực: