Loại văn bản: Thông tư liên tịch có : 1886 văn bản

Thông tư liên tịch 297-TT/LB

Thông tư quy định chế độ xuất nhập khẩu hành lý của cán bộ, công nhân, lái xe, lái tàu và thuyền viên Việt Nam làm việc trên các phương tiện vận tải thường xuyên qua lại biên giới bằng đường bộ, đường sông của thuyền viên Việt Nam

Ngày ban hành: 15/03/1986

Ngày có hiệu lực: 01/05/1986

Thông tư liên tịch 3-TT/LB

Thông tư hướng dẫn về định mức lao động, mức chi phí tiền lương của đơn vị sản phẩm và kế hoạch hoá quỹ tiền lương đối với xí nghiệp

Ngày ban hành: 22/02/1986

Ngày có hiệu lực: 01/01/1986

Thông tư liên tịch 2-TT/LB

Thông tư về công tác bảo vệ rừng và quản lý vật tư lâm sản

Ngày ban hành: 13/01/1986

Ngày có hiệu lực: 13/01/1986

Thông tư liên tịch 203-TTLB

Thông tư hướng dẫn chế độ thù lao hoạt động văn hoá thông tin không chuyên nghiệp trong các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 202-TT/LB

Thông tư hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp hoạt động văn hoá - nghệ thuật chuyên nghiệp

Ngày ban hành: 30/12/1985

Ngày có hiệu lực: 01/01/1986

Thông tư liên tịch 05/TTLN

Thông tư về việc điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm đồng thời chung thẩm một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Ngày ban hành: 22/12/1982

Ngày có hiệu lực: