• Hiệu lực: Chưa ban hành
  • Ngày ban hành: 12/01/2007

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc