• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/08/2018
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 560 /NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học,

Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 888 NQ/2010/UBTVQH12 ngày 5/3/2011 phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Tờ trình số 985/TTr-UBKHCNMT14 ngày 8/8/2018;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều động bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bến Tre, đại biểu Quốc hội khóa XIV, về nhận công tác tại Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Điều 3. Các ông: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và bà Nguyễn Thị Lệ Thủy theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Tổ chức TW;

- TT HĐDT, các Ủy ban của QH;

- Ban Công tác đại biểu;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre;

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre;

- Lưu HC, CTĐB.

- Số E-pas: 60031

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH 

        Nguyễn Thị Kim Ngân