• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/01/2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 622/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  09  tháng 01  năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc

của Quốc hội khóa XIV

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 888 NQ/2010/UBTVQH12 ngày 5/3/2010 phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tại Tờ trình số 722/TTr-HĐDT14 ngày 24/10/2018;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều động ông Quàng Văn Hương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Sơn La, đại biểu Quốc hội khóa XIV, về nhận công tác tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông Quàng Văn Hương được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Điều 3. Các ông: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Quàng Văn Hương theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTCTW;
- TTHĐDT, các Ủy ban của QH;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội;
- BTV Tỉnh ủy Sơn La;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La;
- Lưu: HC, CTĐB.
- Số E-pas: 2912.

 

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

      Nguyễn Thị Kim Ngân