Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Năm 1971 đến 1980 có : 37 văn bản

Pháp lệnh 120-LCT

Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh

Ngày ban hành: 24/06/1980

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 5-NH/TT

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 32-CP ngày 31/1/1980 của Hội đồng Chính phủ về chính sách khuyến khích việc chuyển ngoại tệ vào Việt Nam

Ngày ban hành: 05/05/1980

Ngày có hiệu lực: 01/06/1980

Nghị quyết 901 NQ/QHK6

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam và Tiệp khắc

Ngày ban hành: 27/03/1980

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 779 NQ/QHK6

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Lãnh sự giữa Việt Nam và Mông Cổ

Ngày ban hành: 18/12/1979

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 778 NQ/QHK6

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ Đức

Ngày ban hành: 18/12/1979

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 776 NQ/QHK6

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Bun-ga-ri

Ngày ban hành: 18/12/1979

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 8-TC/VP

Thông tư hướng dẫn thi hành quyết định số 114/CP ngày 14/3/1979 của Hội đồng Chính phủ về việc xử lý hệ thống Ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam Việt Nam

Ngày ban hành: 05/05/1979

Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị 9-CT/NH

Chỉ thị về việc cho vay đối với các xí nghiệp sản xuất công nghiệp của thương binh

Ngày ban hành: 30/04/1975

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 09-VH/QĐ

Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử và văn hoá đợt IV

Ngày ban hành: 21/02/1975

Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị 5-NH/CT

Chỉ thị về cho vay mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi

Ngày ban hành: 15/01/1975

Ngày có hiệu lực: